Vejledninger og kurser

Få mere information om bl.a. kurser og vejledninger

Vejledninger og kurser

En række organisationer og kommuner m.fl. har i de seneste år iværksat forskellige initiativer med henblik på at forbedre ældres tand- og mundsundhed.

Med udgangspunkt i Ældreforums pjece: “Sunde tænder – hele livet” har vi lavet en oversigt over initiativerne.

I de nedenstående afsnit kan du læse mere om:

 

Tandplejeinformation OPP

Tandplejeinformation OPP er et offentligt-privat samarbejde stiftet i 2013, som er ejet og ledet i fællesskab af Voksentandplejen Københavns Kommune, Viborg Kommunale Tandpleje og den private virksomhed Dit Tandlægehus Gruppen ApS.

Formålet er at fremme, udvikle og forbedre den forebyggende tandpleje blandt ældre samt udsatte grupper ved at formidle viden og vejledning om tandpleje. Tandplejeinformation OPP henvender sig til borgere, pårørende, social-, sundheds- og plejepersonale samt til tandplejefagligt personale.

Tandplejeinformation OPP’s initiativer:

Information og videndeling

Kurser, programmer og materiale

  • SOC – Shared Oral Care – et permanent forebyggelsesprogram for plejehjemsbeboere.
  • Det store tandplejeprojekt – et ti måneders program, som henvender sig til alt plejepersonale samt de øvrige medarbejdere inden for en kommunes ældreområde.
  • E-learning om tandpleje for ældre borgere.

Delpakke mund- og tandhygiejne under projektet ‘I sikre hænder’

Formålet med forbedringsprojektet I sikre hænder er at give borgere omfattet af ældrepleje og i botilbud en mere sikker pleje og behandling. Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL står bag projektet I sikre hænder, som løber frem til udgangen af 2016. Projektet består af fire indsatsområder: tryksår, medicin, fald og infektioner.

Delpakken mund- og tandhygiejne er inspireret af Københavns Kommunes forebyggelsesprogram Shared Oral Care. Målet med delpakken er at reducere antallet af borgere med blødning på grund af tandkødsbetændelse med 50 % og mindske lungebetændelse med 25 %.

Delpakken beskriver den bedste kliniske praksis på området og består af følgende tre elementer:

  • Vurdering af behov for hjælp til tandbørstning, mund- og tandhygiejne samt eventuelt protesepleje.
  • Udarbejdelse af plan for patienter, der har behov for hjælp til mund-, tand- og protesehygiejne.
  • Planen for mund-, tand- og protesehygiejne gennemføres.

Beboere, der vurderes at have behov for det, visiteres til kommunens omsorgstandpleje, som eventuelt udfører behandling og kommer med anvisninger til plejepersonalet om den daglige mund-, tand- og protesehygiejne for de enkelte beboere.

Kommunale projekter

Alle kommuner er forpligtet til at tilbyde omsorgstandpleje til svækkede og ikke selvhjulpne ældre. Det er dog i praksis meget forskelligt, hvor mange ældre der er visiteret til ordningen, og hvordan omsorgstandplejen er organiseret i de enkelte kommuner. En række kommuner har afsluttet eller er i gang med projekter om at forbedre forebyggelse og behandling af tandskader hos svækkede og ikke selvhjulpne ældre.

Københavns Kommune: SOC – Shared Oral Care
SOC-forebyggelsesprogrammet supplerer Københavns Kommunes almindelige tilbud om omsorgstandpleje. Erfaringer viste, at omsorgstandplejen ikke alene kunne sikre, at ældre plejehjemsbeboere bevarede deres tænder og undgik sygdom pga. dårlig mundhygiejne. Derfor startede Voksentandplejen Københavns Kommune i 2010 et pilotprojekt om forebyggelse, som i 2011 blev afprøvet i større skala. En videnskabelig evaluering af projektet viste en væsentlig forbedring af beboernes mundhygiejne. I 2012 blev det derfor besluttet, at programmet, der fik navnet SOC – Shared Oral Care, skal rulles ud til samtlige Københavnske plejehjemcentre med ca. 3.600 beboere.

Favrskov Kommune: Sunde tænder og god mundhygiejne
I Favrskov Kommune har man siden 2012 arbejdet med Det Store Tandplejeprojekt under titlen: Sunde tænder og god mundhygiejne. Projektet fokuserede på tandsundheden hos kommunens ældre borgere både på plejecentrene og i hjemmeplejen. Projektet resulterede i, at markant flere ældre fik registreret deres tandstatus og behov for hjælp til den daglige tandpleje, hvad der igen førte til korrekt daglig tandpleje og regelmæssige tandlægebesøg. Efter afslutning af projektperioden
bliver projektet videreført ved bl.a. regelmæssige basiskurser for nye medarbejdere på ældreområdet.

Randers Kommune: Videreuddannelse af social- og sundhedsassistenter
Randers Kommunale Tandpleje har en aftale med Randers Byråd om i 2014 og 2015 at gennemføre et uddannelsesforløb for ca. 1000 sosu-assistenter. Målet med forløbet er, at ældre bevarer deres tandstatus så længe som muligt med alt, hvad det betyder for deres ernæringstilstand, helbred, fysiske og psykiske velvære og sociale liv. Målgruppen for et generelt løft af mundsundheden er alle beboere på plejehjem i Randers Kommune, også dem, der ikke er tilknyttet den kommunale omsorgstandpleje. Uddannelsesforløbet består af tre timers undervisning og tre timers sidemandsoplæring. Igennem undervisningen forbedres desuden den kommunale tandplejes samarbejde med plejepersonalet, og tandplejen bliver mere synlig for borgerne. Der er planlagt en opfølgning af projektet med hjælp fra Tandlægeskolen.

Kolding Kommune: En tand bedre – mundhygiejne for ældre på plejecentre
Kolding Kommune påbegyndte i 2014 et projekt under titlen: En tand bedre – mundhygiejne for ældre på plejecentre. Projektets mål er at forbedre mundhygiejnen og derigennem formindske tilfælde af tandkødsbetændelse og lungebetændelse blandt ældre på to plejecentre i Kolding Kommune.

Projektet består af to indsatser:
Dels udarbejdes der en mundstatus og en individuel handleplan for beboerne, som bliver dokumenteret i plejeplanen/døgnrytmeplanen. Dels opkvalificerer Omsorgstandplejen plejehjemspersonalet, primært via sidemandsoplæring. Målet med at opkvalificere personalet – både ledere og medarbejdere – er at sætte dem i stand til bedre at håndtere mundpleje hos plejecentrenes beboere. Personalet bliver undervist i at vurdere, om den enkelte beboer har behov for hjælp til mundpleje samt i korrekt pleje af naturlige tænder og proteser.

Skive Kommune: Styrket indsats rettet mod tandsundheden hos ældre borgere og borgere visiteret til omsorgstandpleje
I 2012/2013 gennemførte Skive Kommunes tandpleje projektet Styrket indsats rettet mod tandsundheden hos ældre borgere og borgere visiteret til omsorgstandplejen. Baggrunden for projektet var, at mange ældre, når de blev visiteret til omsorgstandpleje, havde mistet regelmæssig tilknytning til tandplejesystemet, og at deres tandstatus ofte var så ringe, at det var for sent at opretholde en god tandsundhed. Projektet henvendte sig til både plejepersonale og medarbejdere med tilknytning til de forebyggende hjemmebesøg hos ældre. Ca. 485 medarbejdere fra 23 ældrecentre samt 50 medarbejdere i visitationsafdelingen deltog i orienterende møder og undervisning. Undervisningen bestod af information om og udfordringer i forbindelse med at bevare et sundt tandsæt samt af praktisk træning i tandbørstning for plejepersonalet.

Aalborg Kommune: E-læringsmodul
I 2012 viste en mindre spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført på kommunens plejehjem, at plejepersonalet manglede viden om tandpleje for ældre. Da de kommunale plejehjem i forvejen havde adgang til en e-læringsportal, valgte Aalborg Kommunale Tandpleje i samarbejde med firmaet Kvalicare at udvikle et nyt elæringsmodul: Mund- og tandpleje til ældre i hjemmepleje og plejebolig. Kurset er frit tilgængeligt for alle medarbejdere og tænkt som et grundkursus og supplement til de regelmæssige personalekurser, der afholdes af omsorgstandplejen.

Bedste skal ha’ børstet tænder

Fra november 2013 til marts 2014 gennemførte organisationen DOFT, De Offentlige Tandlæger, og fagforeningen FOA projektet Bedste skal ha’ børstet tænder. Målet med projektet var at øge fokus på mundsundhed blandt landets plejehjemsbeboere og samtidig at forbedre tandsundheden mærkbart.

Projektet bestod af to dele, nemlig af undervisningsmateriale til social- og sundhedspersonalet og materiale til at gennemføre målinger for blødninger hos beboerne før og efter undervisningen, så fremskridt i mundhygiejnen kunne måles. Alle kommuner med en kommunal tandpleje fik tilbudt materialerne, og plejehjem i 19 kommuner valgte at deltage i kampagnen. En del andre kommuner brugte undervisningsmaterialet, men havde ikke ressourcer til at foretage målingerne.

AMU-kurser

Social- og sundhedsskoler tilbyder to dages kurset Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet, der retter sig mod alle medarbejdere, som deltager i daglig pleje og omsorg. Målet med kurset er, at deltagerne bliver i stand til at vurdere, observere og udføre forebyggende tandpleje hos borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser,

Klik på billedet for at læse uddybende beskrivelser af de enkelte initiativer (side 21 ff.).